Het is momenteel zeer druk bij de klantenservice. De wachttijd is hierdoor langer dan gebruikelijk. Bedankt voor uw geduld.

OSL_huid-van-binnenuit_1920x1080.jpg

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden NutraQ B.V. Deze voorwaarden zijn laatstelijk bijgewerkt op 03/01/2023

Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten voor de levering van producten en diensten, hierna ook te noemen "goederen", aan eindafnemers in Nederland.

Partijen

Verkoper: NutraQ B.V., Postbus 8807, 1006 JA  AMSTERDAM, Tel. 0800-0201 886, klantenservice@osloskinlab.nl, KvK 73991988, hierna te noemen "NutraQ", "wij" of "ons".

Koper: de persoon die als koper is vermeld in de bestelling, ongeacht het verkoopkanaal, hierna te noemen "je", "jou" of "klant". Deze persoon moet ten minste 18 jaar oud zijn om klant van NutraQ te kunnen worden.

Bestelling plaatsen en orderbevestiging

Je kunt op verschillende manieren een bestelling bij NutraQ plaatsen, namelijk via telefonisch contact met onze klantenservice, via onze website www.osloskinlab.nl, of via telemarketing. Nadat wij je schriftelijk een bevestiging van je bestelling hebben gestuurd (waaronder tevens wordt begrepen een bevestiging die wij elektronisch, zoals per email, aan je versturen), komt de overeenkomst tussen jou en NutraQ BV tot stand.

Lidmaatschap

NutraQ BV verkoopt de producten op basis van een doorlopend membership, waarbij de eerste levering gewoonlijk na 14 dagen plaatsvindt en voorts volgens de gekozen leveringsfrequentie, normaliter elke vier weken. Er geldt geen verplichting tot aankoop of minimumduur. Wanneer je afziet van de aankoop dien je de verpakking volgens de wet binnen 14 dagen aan ons te retourneren, danwel contact met de klantenservice op te nemen om aan te geven dat je afziet van de aankoop.

Opzeggen

Het membership kan op ieder moment worden opgezegd op dezelfde manier als de wijze waarop het membership is afgesloten. Zodra wij je opzegging hebben ontvangen, eindigt het membership per direct.
Mocht je het membership opzeggen terwijl een of meer zendingen reeds zijn verzonden, dan kun je deze producten binnen 14 dagen na ontvangst aan ons retourneren en zullen wij je factuur crediteren. Let op: Je retourneert je verpakking door je adres op de ongeopende verpakking door te strepen en 'retour afzender' op de verpakking te schrijven en deze vervolgens in een PostNL brievenbus te deponeren. De wettelijke termijn om een aankoop ongedaan te maken is 14 dagen. Je dient een verpakking dus binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren danwel contact op te hebben genomen met de klantenservice om de annulering door te geven. 

Wijzigingen

Er kunnen wijzigingen worden aangebracht in producten, leveringsvorm en leveringsfrequentie. Wijzigingen worden ruimschoots voor de inwerkingtreding van de wijzigingen aangekondigd. Kleine wijzigingen, zoals een gewijzigde verpakking, worden doorgegeven via onze informatie op onze websites.

Een membership kan worden geweigerd op objectieve gronden, zoals pogingen tot fraude of gebrek aan kredietwaardigheid. Je kunt na opzegging eenmalig binnen de looptijd van een jaar opnieuw member worden. De klantenservice beoordeelt in deze gevallen of je opnieuw gebruik kunt maken van een aanbieding. Je kunt dus geen rechten ontlenen aan het herhaaldelijk gebruiken van een kortingscode. 

Je kunt op ieder moment contact opnemen met onze klantenservice om je membership te onderbreken, te wijzigen of te annuleren.

Aflevering

Wij verzenden onze zendingen via PostNord en PostNL. Je ontvangt jouw bestelling ongeveer 14 dagen nadat wij de bestelling hebben ontvangen in je brievenbus. Vervolgens ontvang je nieuwe zendingen in overeenstemming met de afgesproken leveringsfrequentie. Wij zullen een schriftelijke factuur verstrekken die geldt als bevestiging van de bestelling en die wordt bijgesloten bij alle zendingen. In geval van speciale bestellingen, grotere of verschillende bestellingen tegelijkertijd, is het mogelijk dat de bestelling moet worden opgehaald bij het postkantoor in verband met de afmetingen en het gewicht.
Ontvang je een levering onverhoopt niet, dan dien je dit tijdig aan te geven bij de klantenservice.

Betaling

Je kunt kiezen om te betalen op factuur of via automatisch incasso. De factuur wordt meegezonden met de zending. Je vindt de betalingstermijn en andere relevante informatie die je nodig hebt voor de betaling op de factuur. Indien betaling uitblijft, is rente verschuldigd tegen de dan geldende tarieven, zoals vastgesteld in overeenstemming met artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek als je optreedt als consument of artikel 6:119a van het Burgerlijk Wetboek als je optreedt als professionele partij. Ook worden in dat geval de buitengerechtelijke kosten in rekening gebracht. De rente en buitengerechtelijke kosten worden in rekening gebracht als je niet tijdig aan je betalingsverplichting(en) voldoet, wij je daarvan op de hoogte hebben gebracht en wij je een termijn van 14 dagen hebben gegeven om alsnog aan jouw betalingsverplichtingen te voldoen, maar je de betaling niet binnen die termijn van 14 dagen (volledig) hebt voldaan. De buitengerechtelijke kosten zijn gelijk aan de wettelijk toegestane maximale buitengerechtelijke incassokosten zoals vastgesteld en berekend in overeenstemming met het Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke kosten komen voort uit de herinneringen die je na de eerste aanmaning worden verzonden. Als je de betaling inclusief de opgebouwde buitengerechtelijke kosten na ontvangst van een derde aanmaning nog steeds niet volledig hebt uitgevoerd, wordt jouw schuld overgedragen aan Alektum Group voor verdere afhandeling.  

Prijzen

Onze prijzen zijn vermeld in euro's en zijn inclusief BTW en verzending. De prijs van het product kan variëren afhankelijk van het verkoopkanaal, de distributie en speciale aanbiedingen. Prijswijzigingen worden ruimschoots voor de inwerkingtreding van de wijzigingen aangekondigd. Dit betekent dat je in geval van prijswijzigingen ten minste één maand voor de inwerkingtreding van de prijswijziging op de hoogte wordt gebracht. Ter voorkoming van misverstanden: je mag het lidmaatschap op ieder moment met onmiddellijke ingang opzeggen, hetgeen aldus ook mogelijk is in het geval van prijswijzigingen. Van de introductieaanbiedingen mag geen misbruik worden gemaakt door frequent en herhaaldelijk abonnementen af te sluiten en weer op te zeggen, aangezien de aanbiedingen bedoeld zijn voor nieuwe klanten.

Verzend- en administratiekosten

Verzend- en administratiekosten worden bij iedere zending in rekening gebracht tegen de dan geldende tarieven, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Herroeping en retourzending

Je hebt een onvoorwaardelijk herroepingsrecht gedurende 14 dagen na ontvangst van de producten bij je eerste zending. Dit herroepingsrecht houdt in dat je het recht hebt om zonder opgaaf van redenen de koop ongedaan te maken met betrekking tot producten die ongeopend zijn en deze producten te retourneren. De kosten van de retourzending van de producten zijn voor rekening van NutraQ. Om in aanmerking te komen voor het herroepingsrecht moet het product aan ons worden geretourneerd in dezelfde hoeveelheid en gelijke staat als je het hebt ontvangen. Indien de waarde van de producten verder is verminderd dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de producten vast te stellen, dien je die waardevermindering te vergoeden. Het herroepingsrecht oefen je uit door contact op te nemen met de klantenservice en de onaangebroken verpakking aan ons te retourneren door deze te deponeren in een rode PostNL postbus. Streep je adres door op de verpakking en schrijf hier 'retour afzender' op, voordat je 'm in de brievenbus deponeert.

Garantie

Volledige garantie wordt gegeven in overeenstemming met het toepasselijke recht, waaronder wordt begrepen de conformiteit van de goederen en dat de goederen vrij zijn van gebreken.

De garantie is beperkt tot de houdbaarheidsdatum van het product zoals aangegeven op de verpakking, mits het correct is bewaard. Daarnaast dienen alle klachten met betrekking tot gebreken aan ons te worden gemeld maximaal binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek. In ieder geval dient de koper een gebrek te melden binnen een redelijke termijn na ontdekking. NutraQ vergoedt alle verzendkosten in geval van klachten, fouten en gebreken. Als je een beroep wilt doen op de garantie of als je vragen hebt in verband met klachten, kunt u contact opnemen met onze klantenservice.

Klachten

Voor het indienen van een klacht over jouw aankoop kun je contact opnemen met onze klantenservice. Als wij geen oplossing vinden kun je een klacht indienen bij het portaal Onlinegeschillenbeslechting van de Europese Commissie, ook al is dit met name van belang als je een klant bent die buiten Nederland gevestigd is. Je vindt het portaal Onlinegeschillenbeslechting op https://webgate.ec.europa.eu/odr

Persoonsgegevens

Informatie over de wijze waarop NutraQ je persoonsgegevens verwerkt vindt je op onze privacy-pagina.

Klantenservice

Onze klantenservice is telefonisch bereikbaar op 0800-0201 886 op werkdagen van 08.30 tot 16.30 uur. Je kunt ook gebruikmaken van ons contactformulier of een e-mail sturen naar klantenservice@osloskinlab.nl. Onze klantenservice heeft veel ervaring met onze producten en kan je vragen snel beantwoorden. Daarnaast kan onze klantenservice je ook helpen om een zending aan te passen aan jouw persoonlijke wensen.

Voor informatie over onze geschillen- en compensatieregelingen met betrekking tot klachten en/of herroepingsrechten kun je terecht bij onze klantenservice.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. In geval van geschillen tussen partijen zal worden geprobeerd om deze in overleg op te lossen. Als overleg niet tot een oplossing leidt, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter. Het voorgaande laat echter onverlet de bescherming die consumenten genieten op grond van dwingendrechtelijke bepalingen in het land waar zij woonachtig zijn.

Voorbehouden en beperking van aansprakelijkheid

NutraQ behoudt zich het recht voor om haar rechten en verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst over te dragen aan een andere partij. Echter, indien je op grond van die overdracht van rechten en verplichtingen de overeenkomst wenst te ontbinden, dan ben je daartoe gerechtigd.

NutraQ maakt een voorbehoud in verband met storingen, onjuistheden in prijzen of leveringsproblemen als gevolg van omstandigheden die buiten haar invloedssfeer liggen.

Voorts maakt NutraQ een voorbehoud in verband met drukfouten, onjuistheden in prijzen en BTW- en andere belastingwijzigingen. Alle aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt (zoals vermeld in het kader van de specifieke actie).

Wij zijn niet verantwoordelijk voor onjuist gebruik van producten. Je dient de aanbevolen dosering te volgen zoals die is aangegeven op de verpakking.

Wijzigingen in de voorwaarden

De voorwaarden kunnen worden gewijzigd wanneer dat nodig mocht zijn en/of in het geval van publiekrechtelijke wijzigingen of bevelen die van invloed zijn op deze voorwaarden. Als de voorwaarden worden gewijzigd, wordt je ten minste één maand voor de inwerkingtreding van die wijzigingen op de hoogte gebracht. Als je de overeenkomst wenst te ontbinden op grond van de gewijzigde voorwaarden, dan ben je daartoe gerechtigd. Als de overeenkomst tussen partijen niet wordt beëindigd houdt dat in dat je akkoord gaat met de gewijzigde voorwaarden. Nieuwe voorwaarden worden toegezonden aan onze klanten en aangekondigd op onze website.