Let op: Het is op dit moment erg druk bij onze klantenservice vandaar dat het wat langer kan duren voordat we je te woord kunnen staan of je e-mail beantwoorden. Onze excuses voor het ongemak!

OSL_huid-van-binnenuit_1920x1080.jpg

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden NutraQ B.V. Deze voorwaarden zijn laatstelijk bijgewerkt op 09/10/2023

ALGEMENE VOORWAARDEN OSLO SKIN LAB BY NUTRAQ BV

1. ALGEMEEN

1.1 Deze algemene voorwaarden ("Algemene Voorwaarden") zijn van toepassing op de online aankoop van goederen van Oslo Skin Lab door NutraQ BV ("de Producten").

1.2 De Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 4 oktober 2023 en zijn van toepassing op alle bestellingen en (bestaande) abonnementen met betrekking tot de Producten.

2. PARTIJEN

2.1 Verkoper is:
NutraQ BV
Teleportboulevard 130 - unit a2.02
1043 EJ Amsterdam
Telefoon: +31203082515
E-mail: klantenservice@osloskinlab.nl
KvK-nummer: 73991988

en wordt in onderstaande tekst aangeduid als "NutraQ", "Oslo Skin Lab," "wij," "ons," of "verkoper".

2.2 Koper is de persoon die als koper wordt vermeld in de bestelling, en wordt "u", "uw" of "de klant" genoemd. U dient ten minste 18 jaar oud te zijn om klant te worden van verkoper.

3. AANKOOP VAN PRODUCTEN VERKOPER

U kunt onze Producten kopen als eenmalige koper via onze website en/of u kunt een abonnementsovereenkomst met ons aangaan, waarbij wij u onze Producten op regelmatige basis leveren ("Abonnement"). In artikel 4 treft u de specifieke voorwaarden aan die uitsluitend van toepassing zijn op Abonnementen.

4. VOORWAARDEN VOOR ABONNEMENTEN

4.1 De voorwaarden in dit artikel zijn uitsluitend van toepassing indien u een Abonnement heeft op één of meerdere Producten. Deze voorwaarden vormen een aanvulling op de overige onderdelen van deze Algemene Voorwaarden.

4.2 Wijzigingen in de algemene voorwaarden

  • We hebben het recht om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wij zullen elke belangrijke wijziging van de Algemene Voorwaarden schriftelijk (inclusief per e-mail) ten minste één (1) maand voordat deze van kracht wordt aan u mededelen. De nieuwe Algemene Voorwaarden worden tevens op onze website gepubliceerd. Indien U niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke wijziging, heeft u het recht om het Abonnement op te zeggen overeenkomstig artikel 4.3. Indien u het Abonnement niet opzegt, wordt het Abonnement onder de nieuwe Voorwaarden voortgezet.

4.3 Het abonnement

4.3.1 Wanneer u zich abonneert op één of meer Producten, kunt u in de orderbevestiging zien dat de Producten zijn ingesteld op Abonnementsbasis. Wanneer u zich abonneert op Producten, kunt u, afhankelijk van het Product, de frequentie kiezen waarmee u de Producten wilt ontvangen. Wij sturen de Producten dan doorlopend naar u toe met de gekozen frequentie totdat het Abonnement wordt opgezegd of gewijzigd.

4.3.2 U kunt te allen tijde telefonisch of per e-mail met onze klantenservice contact opnemen (zie artikel 12 "Klantenservice") om het Abonnement op te zeggen of om uitstel of stopzetting van verdere verzendingen te verzoeken. Indien binnen de eerstkomende vijf (5) dagen een levering van het Abonnement plaatsvindt, kan deze niet worden geannuleerd. Uw opzegging wordt van kracht na deze levering. De geleverde Producten dienen dan wel nog door u te worden betaald.

4.3.3 Indien u zich voor een Abonnement heeft aangemeld met twee factureringsperioden per levering (d.w.z. Producten die 8 weken duren), dient het door u ontvangen Product wel nog door u te worden betaald.

4.3.4 Wij sturen u doorlopend informatie over uw Abonnement, uw verzendingen en betaling. U dient ons op de hoogte te houden van uw contactgegevens en adres (zie artikel 4.4.).

4.3.5 De aanmelding voor een Abonnement kan door ons worden geweigerd indien wij gegronde redenen hebben om aan te nemen dat u fraude tracht te plegen, onvoldoende kredietwaardig bent en/of soortgelijke door ons te bepalen omstandigheden.

4.4 Wijzigingen in uw informatie

4.4.1 Indien u wijzigingen wilt laten doorvoeren in uw Abonnement, zoals adreswijzigingen, frequentiewijzigingen of iets dergelijks, kunt u contact opnemen met de Klantenservice. U dient adreswijzigingen aan ons door te geven, aangezien wij hiervan niet automatisch op de hoogte worden gesteld. Wijzigingen dienen uiterlijk 5 dagen voordat ze van kracht worden aan ons te worden doorgegeven.

4.5 Kortingen en prijzen van abonnementen

4.5.1. Als abonnee kunt u, afhankelijk van het Product en lopende promoties, een introductieprijs en/of een korting op de vaste prijs ontvangen voor de Producten waarop u zich abonneert. Introductieprijzen mogen niet op oneerlijke wijze worden uitgebuit door veelvuldige en herhaaldelijke aanmeldingen/opzeggingen van abonnementen, aangezien ze in de eerste plaats bedoeld zijn voor nieuwe klanten. Wij behouden ons het recht voor om klanten met een Abonnement te weigeren indien misbruik wordt gemaakt van de introductieaanbieding.

5. PRIJZEN

5.1 Onze prijzen worden vermeld in euro's en zijn inclusief btw. Porto- en administratiekosten komen bovenop elke verzending volgens de geldende tarieven, tenzij anders overeengekomen of vermeld in de aanbieding. De prijs van het product kan variëren, afhankelijk van de verkoop van het product als een eenmalige aankoop of via een abonnement, distributie en speciale aanbiedingen. De prijzen zijn geldig tot ze worden gewijzigd.

5.2 In het geval de prijzen worden gewijzigd, sturen wij vooraf een kennisgeving naar alle abonnees. Dit geeft u de mogelijkheid om het Abonnement te beëindigen volgens artikel 4.3.2 indien u het Abonnement niet wenst voort te zetten onder de nieuwe prijzen. U hebt steeds de mogelijkheid om het Abonnement te beëindigen voordat de nieuwe prijzen van kracht worden.

6. LEVERING

6.1 We doen er alles aan om zendingen op de afgesproken plaats en met de afgesproken frequentie af te leveren. Hiertoe maken we gebruik van een van de beschikbare bezorgdiensten in het land van levering. De verwachte levertijd wordt per e-mail aan u medegedeeld. Deze datum is slechts een schatting en kan nimmer worden beschouwd als een fatale termijn. Als de levertijd niet wordt vermeld in de bestelmethode, leveren wij het Product zo spoedig mogelijk en uiterlijk 30 dagen na uw bestelling. Het Product wordt als geleverd beschouwd zodra u of uw vertegenwoordiger het heeft ontvangen. In het geval van vertraagde levering kunt u, onder de omstandigheden en volgens de voorwaarden van de toepasselijke wet- en regelgeving, de betaling opschorten, om levering, compensatie of annulering van de overeenkomst verzoeken. In het geval van niet-opgeëiste zendingen behouden wij ons het recht voor om een vergoeding te verlangen voor de afhandelingskosten die het gevolg zijn van de niet-opgeëiste zending, inclusief retourkosten en overige administratiekosten.

7. BETALING

7.1 Wanneer u Producten bij ons bestelt, kunt u ervoor kiezen om te betalen overeenkomstig de betaalmethode die op de website wordt aangeboden. Dit geldt zowel voor eenmalige kopers als voor Abonnementen.

7.2 Indien u niet (tijdig) aan uw betalingsverplichting(en) voldoet, en indien wij u daarvan in kennis hebben gesteld en wij u een termijn van veertien (14) dagen hebben gegeven om alsnog aan uw betalingsverplichtingen te voldoen, maar u binnen die termijn van veertien (14) dagen nog steeds niet (volledig) heeft betaald, worden u buitengerechtelijke kosten en rente in rekening gebracht. De rente is verschuldigd tegen de dan geldende tarieven zoals vastgesteld conform artikel 6:119 BW als u handelt als consument of artikel 6:119a BW als u handelt als professionele partij. De buitengerechtelijke kosten zijn gelijk aan de wettelijk toegestane maximale buitengerechtelijke incassokosten zoals vastgesteld en berekend volgens het Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke kosten vloeien voort uit de aanmaningen die u na de eerste herinnering heeft ontvangen. In het geval dat u na een derde aanmaning nog steeds niet volledig heeft betaald inclusief de opgelopen buitengerechtelijke kosten, wordt de vordering overgedragen aan onze incassopartner voor verdere afhandeling.

7.3 Door te kiezen voor een betaalmethode via een derde, accepteert u tevens de algemene voorwaarden van de derde partij. Met betrekking tot betalingstransacties worden uw betalingsgegevens opgeslagen totdat de individuele betalingstransacties zijn verwerkt. Uw betalings- en kaartgegevens worden opgeslagen bij de door NutraQ gekozen PCI (Payment Card Industry - Data Security Standard) gecertificeerde partner. De informatie wordt dan ook opgeslagen in een veilige PCI-gecertificeerde omgeving die voldoet aan internationale veiligheidsnormen totdat de transacties zijn voltooid. Bij gebruik van een betaalkaart op onze website heeft alleen de PCI-gecertificeerde partner van NutraQ - en niet NutraQ - toegang tot uw kaartgegevens. De verwerking van kaartgegevens is dus uitsluitend een zaak tussen u en NutraQ's PCI-gecertificeerde partner, ook al vindt dit plaats gedurende het gebruik van onze website.

 

7.4 Identificatie om aankopen te voltooien

7.4.1 Mogelijk dient u uw identiteit via een externe provider te laten verifiëren voordat u uw online aankoop afrondt. In verband met dit identificatieproces is het mogelijk dat u persoonlijke gegevens dient in te voeren overeenkomstig de lokale wettelijke vereisten. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens overeenkomstig ons Privacybeleid, zoals opgenomen in artikel 11 van deze Algemene voorwaarden.

8 HERROEPINGSRECHT

8.1 U wordt beschermd door de geldende consumentenwetgeving en heeft gedurende 14 dagen vanaf de dag dat u het Product heeft ontvangen een onvoorwaardelijk herroepingsrecht ,en in geval van een Abonnement, vanaf de dag dat u de eerste zending heeft ontvangen. De termijn omvat alle kalenderdagen. Als de termijn op een zaterdag of officiële feestdag valt, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag. Het herroepingsrecht wordt geacht te zijn uitgeoefend indien u dit binnen de herroepingstermijn heeft gemeld door middel van het herroepingsformulier (zie Bijlage I) of op andere ondubbelzinnige wijze. Bij uitoefening van het herroepingsrecht dient het artikel zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen nadat de kennisgeving van het gebruik van het herroepingsrecht aan ons is verzonden, te worden teruggezonden.

8.2 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht berusten bij u.

8.3 Het herroepingsrecht houdt in dat u het recht heeft om de aankoop van ongeopende Producten te annuleren en de Producten te retourneren. Het herroepingsrecht is enkel geldig indien het Product in dezelfde hoeveelheid en in dezelfde staat aan ons wordt geretourneerd als waarin u het hebt ontvangen. Als de waarde van het Product meer wordt verminderd dan nodig is om de aard, kenmerken en werking ervan vast te stellen, moet u deze waardevermindering dekken. Tenzij anders is overeengekomen, draagt u de directe kosten voor het terugzenden van het Product. Deze kosten worden in mindering gebracht op de terugbetaling. Het retouradres staat vermeld op het herroepingsformulier.

8.4 Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, betalen wij het aankoopbedrag zo spoedig mogelijk en uiterlijk 14 dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van u hebben ontvangen, aan u terug. Wij hebben het recht om de restitutie in te houden totdat wij de geretourneerde Producten hebben ontvangen of totdat u documentatie hebt verstrekt waaruit blijkt dat de Producten zijn geretourneerd. De restitutie vindt plaats via dezelfde betaalmethode die u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

8.5 Meer informatie over hoe het herroepingsrecht kan worden uitgeoefend treft u aan op het herroepingsformulier dat is gevoegd bij de orderbevestiging die per e-mail is toegezonden of is bijgesloten in het pakket met het Product en Bijlage I. Reclame met betrekking tot het herroepingsrecht of vragen hierover kunnen ook telefonisch of per e-mail worden gericht aan de Klantenservice (zie sectie 12).

9 KLACHTEN/RECLAME

9.1 Indien de geleverde Producten gebreken vertonen, kunt u, onder de omstandigheden en volgens de voorwaarden van de toepasselijke wet- en regelgeving, herstel van de fout, levering van de ontbrekende Producten of vervanging van de geleverde Producten, prijsvermindering, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst verlangen. In geval van gebreken dient u contact op te nemen met de Klantenservice (zie artikel 12).

9.2 Indien de Producten een gebrek vertonen, dient u ons binnen een redelijke termijn nadat het gebrek werd ontdekt of had moeten worden ontdekt, op de hoogte te stellen dat u zich zult beroepen op het gebrek. U heeft tijdig gereclameerd indien dit binnen 2 maanden na ontdekking van het gebrek plaatsvindt. Het recht om te reclameren is beperkt tot klachten binnen de vervaldatum van het Product zoals aangegeven op de verpakking, en niet later dan 2 jaar nadat u de Producten hebt ontvangen. Als u te laat reclameert, verliest u het recht om u op het gebrek te beroepen.

9.3 Het recht om te reclameren is van toepassing naast het herroepingsrecht.

9.4 In geval van een klacht, fouten of defecten worden de verzendkosten vergoed. We betalen u terug via dezelfde betaalmethode die u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anders met ons bent overeengekomen.

10 RECHTEN VERKOPER IN GEVAL VAN NIET-NAKOMING VERPLICHTINGEN DOOR KLANT

10.1 Indien u in verzuim blijft met betaling of andere verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst of de wet niet nakomt en dit niet te wijten is aan ons of omstandigheden aan onze zijde, mogen wij, volgens de geldende consumentenwetgeving, onder de omstandigheden de goederen achterhouden, nakoming van de overeenkomst vorderen, de overeenkomst annuleren en schadevergoeding van u eisen. Wij kunnen, onder deze omstandigheden, vertragingsrente en incassokosten vorderen, en als u onbetaalde goederen niet afhaalt, kunnen wij u een vergoeding in rekening brengen. De vergoeding dekt maximaal onze werkelijke kosten om de Producten bij u af te leveren.

11 PRIVACY

11.1 In verband met de voldoening aan onze verplichtingen die voortvloeien uit een overeenkomst met u, verwerken wij bepaalde persoonsgegevens die aan u kunnen worden gekoppeld (bijvoorbeeld naam, e-mailadres, telefoonnummer en postadres). Wij verwerken uw persoonsgegevens om de Producten aan u te kunnen leveren en om vragen over uw Abonnement te kunnen verwerken. Uw gegevens worden tevens gebruikt voor profilering om meer te weten te komen over uw productvoorkeuren, zodat wij onze marketing op u kunnen afstemmen. De verwerking vindt plaats overeenkomstig de regels in ons privacybeleid. In dit document kunt u meer lezen over hoe uw gegevens worden verwerkt, wanneer deze worden verwijderd en welke rechten u heeft als betrokkene.

12 KLANTENSERVICE

12.1 Onze klantenservice heeft veel ervaring met onze producten en zal u graag met uw vragen bijstaan. U kunt de klantenservice telefonisch bereiken op +31203082515 op werkdagen van 08:30 tot 16:30 uur. Of u kunt een e-mail sturen naar klantenservice@osloskinlab.nl. We streven ernaar om vragen over aankopen en bestellingen binnen 48 uur te beantwoorden.

13 DISCLAIMER

13.1 Wij behouden ons het recht voor om onze rechten en verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst met u over te dragen aan een andere partij. In dat geval heeft u het recht om de overeenkomst/het abonnement op te zeggen. We behouden ons ook het recht voor om activiteiten te onderbreken, drukfouten aan te passen, onjuiste prijzen aan te passen en wijzigingen in btw en andere belastingen door te voeren. Wij zijn niet aansprakelijk voor leveringsproblemen die te wijten zijn aan omstandigheden buiten onze invloed.

13.2 Alle aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt (zoals vermeld bij elke actie).

14 CONFLICTOPLOSSING

14.1 Uw opmerkingen en suggesties zijn altijd welkom. U kunt uw opmerkingen, suggesties of klachten indienen door contact met ons op te nemen. Indien u een klacht wilt indienen over uw aankoop, kunt u contact opnemen met onze klantenservice (zie artikel 9 en 12.1).

14.2 Naast de mogelijkheid om uw klacht rechtstreeks bij ons in te dienen, heeft u de mogelijkheid om uw klacht met betrekking tot de aankoop van Producten op onze website in te dienen op het EU-platform voor online geschillenbeslechting (het Online Dispute Resolution Platform of ODR-platform). Het ODR-platform biedt consumenten een eenvoudige alternatieve geschillenbeslechtingsoptie met betrekking tot online aankopen. U vindt het ODR-platform hier.

15 TOEPASSELIJK RECHT

15.1 Op alle door u gestelde vragen, door ons gedane aanbiedingen, het bestelproces, uw (voorgenomen) aankoop van de Producten, het gebruik van onze website alsmede deze Algemene Voorwaarden zelf, is Nederlands recht van toepassing. Mocht overleg niet tot een oplossing leiden, dan wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde rechter. Indien u een consument bent met gewone verblijfplaats in de EU, geniet u tevens de bescherming van de dwingende bepalingen van het recht van het land waar u woont.

16 Diverse bepalingen

16.1 Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig, ongeldig, onuitvoerbaar of onwettig blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht. In dat geval zullen we de ongeldige bepaling vervangen door een geldige bepaling die zoveel mogelijk overeenkomt met de strekking van de ongeldige bepaling.

 

 

 

 

BIJLAGE I

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

(dit formulier alleen invullen en retourneren indien u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan: Oslo Skin Lab / NutraQ BV, Teleportboulevard 130 - unit A2.02, 1043 EJ Amsterdam, klantenservice@osloskinlab.nl

 

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) mijn/onze (*) koopovereenkomst betreffende de volgende goederen herroep/herroepen:                                                                                      

Besteld op (*)/ontvangen op (*),                           

Naam consument(en),                           

Adres consument(en),             ______

Handtekening consument(en) (enkel indien dit formulier op papier wordt ingediend), ______

Datum:

(*): Doorhalen wat niet van toepassing is.