Het is momenteel zeer druk bij de klantenservice. De wachttijd is hierdoor langer dan gebruikelijk. Bedankt voor uw geduld.

OSL_Miep_1920x1080.jpg

Privacy

Wij nemen de bescherming van de persoonsgegevens van onze klanten serieus en zorgen ervoor dat alle verwerkingen van persoonsgegevens in overeenstemming zijn met de toepasselijke wetgeving. Hieronder geven wij een beschrijving van de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens veilig verwerken.

1. Waarom wij jouw persoonsgegevens verwerken en welke informatie wij verzamelen

Oslo Skin Lab is onderdeel van NutraQ B.V. ("NutraQ"). NutraQ is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de wetgeving inzake gegevensbescherming. Je kunt onze contactgegevens vinden in paragraaf 8. Als je je registreert als klant verzoeken wij je jouw volledige naam- en adresgegevens te verstrekken. Ook verzamelen wij betalingsgegevens. We doen dit om overeenkomsten tussen ons te kunnen uitvoeren, om de klantrelatie te kunnen beheren en om als dat nodig is contact met je op te kunnen nemen. Informatie wordt bewaard zo lang je actief klant bent bij ons. Sommige informatie kan ook worden bewaard na beëindiging van de klantrelatie. De rechtsgrond voor deze verwerking is de noodzaak om een overeenkomst met je te kunnen uitvoeren of aangaan in de zin van artikel 6 lid 1 onder b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG").

Als je ons jouw persoonsgegevens verstrekt in verband met de koop, de registratie of abonnementen, verwerken wij die persoonsgegevens om je specifieke aanvraag te kunnen behandelen. Wij gebruiken de informatie ook om met je te communiceren en om onze dienstverlening aan te passen. Wij kunnen contact met je opnemen per brief, telefonisch en via de elektronische weg (inclusief SMS), tenzij je ons hebt laten weten dat je niet wenst dat wij contact met je opnemen. De rechtsgrond voor deze verwerking is de noodzaak om een overeenkomst met je te kunnen uitvoeren of aangaan in de zin van artikel 6 lid 1 onder b AVG. Na beëindiging van de klantrelatie bewaren wij je naam, adres en aankoophistorie om telefonisch of via geadresseerde post contact met je op te kunnen nemen met aanbiedingen en nieuws over onze producten waarvan wij menen dat die voor jou interessant kunnen zijn, tenzij je ons hebt laten weten dat je niet wenst dat wij voor die doeleinden contact opnemen.

Wij maken je erop attent dat, als je weigert ons persoonsgegevens te verstrekken die wij nodig hebben om een overeenkomst met je aan te gaan of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, het mogelijk is dat wij je onze producten en diensten niet kunnen aanbieden.
NutraQ is op grond van de toepasselijke belastingwetgeving verplicht om bepaalde informatie, waaronder jouw betalingstransacties met betrekking tot eerdere bestellingen, te bewaren gedurende een periode van 7 jaar na afloop van het boekjaar. De rechtsgrond voor deze verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting in de zin van artikel 6 lid 1 onder c AVG. NutraQ kan bepaalde boekhoudkundige informatie over jouw betaalhistorie gebruiken om te controleren of je geen openstaande, achterstallige facturen hebt voor eerdere bestellingen alvorens wij jouw nieuwe bestelling goedkeuren. De rechtsgrond voor deze verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is ten behoeve van onze gerechtvaardigde belangen in de zin van artikel 6 lid 1 onder f AVG.

Daarnaast kunnen jouw persoonsgegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden: administratie, facturering en accountantscontrole, betalingscontrole, verrekening van verdiende bonuspunten, administratieve en juridische doeleinden, statistieken- en marketinganalyses ter verbetering van onze dienstverlening, website- en gebruikerservaring, systeemtests, onderhoud en ontwikkeling, en ten behoeve van klantonderzoek en enquêtes. De rechtsgrond voor deze behandeling is dat de verwerking noodzakelijk is ten behoeve van onze gerechtvaardigde belangen in de zin van artikel 6 lid 1 onder f AVG.

2. Hoe komen wij aan informatie?

De persoonsgegevens die door NutraQ worden verwerkt zijn de persoonsgegevens die je zelf verstrekt bij jouw registratie als bedoeld in paragraaf 1.
Als wij persoonsgegevens van derden ontvangen, verstrekken wij je aanvullende informatie over de verwerking van die persoonsgegevens en over de derden van wie we die persoonsgegevens hebben verkregen.

3. Uitwisseling van persoonsgegevens met derden

Wij kunnen onderaannemers inschakelen om namens ons persoonsgegevens te verwerken. Deze onderaannemers kunnen in het buitenland gevestigd zijn. Als wij onderaannemers inschakelen, garanderen wij dat die onderaannemers contractueel verplicht zijn om passende maatregelen te treffen ter beveiliging van persoonsgegevens.
Wij kunnen jouw persoonsgegevens ook uitwisselen met ondernemingen binnen ons concern of met andere ondernemingen waarmee wij samenwerken voor doeleinden zoals bedoeld in paragraaf 1, zowel binnen als buiten de EU/EER. NutraQ is ervoor verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de doorgifte van jouw persoonsgegevens plaatsvindt in overeenstemming met toepasselijke regelgeving middels intra-groepsvoorschriften.
Wij kunnen jouw persoonsgegevens bekendmaken aan anderen als we daartoe wettelijk verplicht zijn. Daarnaast maken wij jouw gegevens uitsluitend bekend in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.
Als je een giftcard van ons ontvangt, zijn jouw persoonlijke gegevens met ons gedeeld door degene die de giftcard voor je heeft gekocht. Dit is noodzakelijk om de bestelling te kunnen verwerken die bij ons is geplaatst door degene die je de giftcard schenkt. 

4. Nieuwsbrieven/direct marketing via elektronische communicatie 

Wij bieden onze klanten de mogelijkheid om direct marketing te ontvangen met suggesties, tips en aanbiedingen. We kunnen jouw persoonsgegevens gebruiken om je aanbiedingen en nieuws over onze producten te sturen waarvan wij menen dat die interessant voor jou kunnen zijn voor zover ons dat is toegestaan op grond van de toepasselijke wetgeving. Wij kunnen dit doen als je ons hebt gevraagd om elektronische direct marketing door middel van je registratie, of als wij jouw elektronische (email)adres hebben ontvangen in verband met de verkoop van onze producten. Wij doen ons best om passende informatie te verstrekken zodat deze nuttig voor je is. Als je deze informatie niet van ons wenst te ontvangen, vink dan niet het vakje aan voor marketing of vink het vakje "afmelden" aan voor marketing via elektronische communicatie voor onze eigen bijbehorende producten als je je bij ons registreert. Je kunt je te allen tijde afmelden door de instructies te volgen die bij elk toekomstig marketingbericht aan jou worden verstrekt. Aan het einde van de klantrelatie zullen wij je alleen nog aanbiedingen en nieuws toezenden via elektronische communicatie als je ons daar toestemming voor hebt gegeven.

5. Beveiliging

Alle persoonsgegevens worden opgeslagen in een beveiligde omgeving. Onze website maakt gebruik van Secure Sockets Layer (SSL) encryptietechnologie. Dit is een van de meest geavanceerde beveiligingsprogramma's die op dit moment beschikbaar zijn voor internettransacties. Hiermee worden je persoonsgegevens zodanig versleuteld dat de informatie niet op internet leesbaar is.

6. Correctie en verwijdering

Onjuiste of onvolledige persoonsgegevens of persoonsgegevens die wij niet mogen verwerken, worden door NutraQ op eigen initiatief dan wel op verzoek van jou gecorrigeerd of verwijderd/geanonimiseerd.
Je persoonsgegevens worden verwijderd/geanonimiseerd als er niet langer een objectieve noodzaak is om deze bij NutraQ te bewaren, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om de informatie langer te bewaren. NutraQ schat in dat de informatie bewaard moet blijven tot één (1) jaar na beëindiging van de klantrelatie. Alle persoonsgegevens die niet langer nodig zijn voor het doel van de opslag worden verwijderd/geanonimiseerd. De persoonsgegevens blijven slechts langer bewaard als wij daartoe wettelijk verplicht zijn, als je ons daarvoor toestemming hebt gegeven, of als dat noodzakelijk wordt geacht voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van rechtsvorderingen.

7. Jouw rechten

Als wij persoonsgegevens over jou verwerken, heb je verschillende rechten op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming. In deze paragraaf vertellen wij je welke rechten je hebt en hoe je die kunt uitoefenen.

Recht van inzage
Je hebt het recht om ons te vragen om informatie over onder meer de categorieën persoonsgegevens die wij over jou aanhouden en de doeleinden waarvoor wij die verwerken, de (categorieën) ontvangers aan wie de informatie bekendgemaakt wordt, informatie over waar wij de gegevens vandaan hebben, etc. Je hebt recht op ontvangst van een kopie van de persoonsgegevens die wij over jou verwerken. Meer informatie over je recht van inzage vindt je in artikel 15 AVG.

Recht op rectificatie
Je hebt het recht om zonder onnodige vertraging onjuiste persoonsgegevens over jou te laten rectificeren en je hebt, rekening houdend met de doeleinden voor de verwerking, het recht om onvolledige persoonsgegevens te laten aanvullen. Als je ontdekt dat er fouten zitten in de persoonsgegevens die wij over je hebben geregistreerd, wordt je verzocht schriftelijk contact met ons op te nemen, zodat de informatie kan worden gecorrigeerd. Meer informatie over jouw recht op rectificatie vindt je in artikel 16 AVG.

Recht op gegevenswissing
In sommige gevallen heb je het recht om (een deel van) je persoonsgegevens door ons te laten wissen, bijvoorbeeld als je jouw toestemming intrekt en wij geen andere rechtsgrond hebben om je persoonsgegevens te blijven verwerken. Voor zover verdere verwerking van jouw gegevens noodzakelijk is, bijvoorbeeld om ons in staat te stellen te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, of voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van rechtsvorderingen, zijn wij niet verplicht je persoonsgegevens te verwijderen. Meer informatie over je recht op gegevenswissing vindt je in artikel 17 AVG.

Recht op beperking van de verwerking
In sommige gevallen heb je het recht om de verwerking van je persoonsgegevens te beperken tot uitsluitend de opslag daarvan, bijvoorbeeld als je van mening bent dat de persoonsgegevens die wij over jou verwerken onjuist zijn. Meer informatie over je recht op beperking van de verwerking vindt je in artikel 18 AVG.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens
In sommige gevallen kun je het recht hebben om persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en het recht hebben om, als dat technisch mogelijk is, die gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. Meer informatie over jouw recht op overdraagbaarheid van gegevens vind je in artikel 20 AVG.

Recht van bezwaar
Je hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen verwerking door ons van jouw persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken. Als je bezwaar maakt tegen de verwerking, en mits dat bezwaar gerechtvaardigd is, hebben wij niet langer het recht jouw persoonsgegevens te verwerken, tenzij wij kunnen aantonen dat wij gerechtvaardigde redenen hebben voor voortzetting van de verwerking. Je hebt het onvoorwaardelijke recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je gegevens ten behoeve van direct marketing. Meer informatie over je recht van bezwaar vindt je in artikel 21 AVG.

Recht op intrekking van toestemming
Je hebt te allen tijde het recht jouw toestemming in te trekken. In sommige gevallen zullen wij je persoonsgegevens kunnen blijven verwerken, ook als je jouw toestemming intrekt. Dit is het geval als er een andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking dan jouw toestemming. Als je jouw toestemming wenst in te trekken kun je contact met ons opnemen op het in paragraaf 9 aangegeven emailadres.

Recht om een klacht in te dienen
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (waaronder de Autoriteit Persoonsgegevens, zie autoriteitpersoonsgegevens.nl) met betrekking tot de verwerking door ons van jouw persoonsgegevens. Klachten kunnen worden ingediend via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap.

Hoe kun je jouw rechten uitoefenen?
Als je een of meer van jouw rechten wilt uitoefenen kun je contact met ons opnemen zoals aangegeven in paragraaf 8.

8. Contact

NutraQ is namens Oslo Skin Lab de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals hierboven beschreven. Wij zijn bereikbaar via:
NutraQ B.V.
Postbus 8807, 1006 JA AMSTERDAM
Tel. 0800-0201 886
klantenservice@osloskinlab.nl

9. Aanpassingen

Wij kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd aanpassen. Dat doen we in verband met wijzigingen in wetgeving of kadervoorwaarden, om commerciële redenen of om tegemoet te komen aan de behoeften van onze klanten, marketingpartners en dienstverleners. Bijgewerkte versies worden gepubliceerd op onze website, onder vermelding van de datum van de wijziging, zodat je kunt zien wanneer de laatste aanpassing heeft plaatsgevonden.

Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 9/5/2022.